Wat betekent ernstig nadeel in de Wet Zorg en Dwang?

Ernstig nadeel kan bestaan uit: -levensgevaar voor de cliënt of iemand anders; -ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders; – ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders; -ernstige...

Wat regelt de Wet Zorg en Dwang?

De Wet Zorg en Dwang regelt verplichte zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking. Er wordt dan als het nodig is tegen de wil zorg verleend. Dit om te voorkomen dat iemand zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt. Het gaat...

Kan verplichte zorg door de strafrechter worden opgelegd?

Ja dat kan. De wet geeft aan (art. 2.3 lid 1 Wfz) dat de rechter een zorgmachtiging kan afgeven als aan de criteria van de Wet Verplichte GGZ is voldaan. De rechter kan dat ambtshalve doen of na een verzoekschrift daartoe van de Officier van Justitie. De strafrechter...

Hoe lang duurt de Zorgmachtiging?

De eerste keer dat een Zorgmachtiging wordt opgelegd kan dat voor een maximale termijn van 6 maanden. De termijn kan daarna verlengd worden naar 12 maanden en dan naar 24 maanden. De wet geeft dit in in art. 6:5 Wet Verplichte GGZ. Hoger beroep is niet mogelijk....