Veel gestelde vragen

Wat is exit-mediation?

Als beide partijen er voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan kan er gekomen worden tot een exit-mediation.  Bij een exit-mediation spreken partijen samen af onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als jij kiest voor een gespecialiseerde arbeidsrecht mediator, dan kan deze op verzoek van beide partijen, ook duidelijkheid geven over de juridische consequenties van keuzes.

Wanneer is een deskundigenoordeel van het UWV niet verplicht bij een vordering van loon bij ziekte?

In art. 7: 629a lid 2 BW is geregeld dat de verplichting niet geldt, als de verhindering of de nakoming niet wordt betwist of als het overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een kort geding procedure vanwege het spoedeisende karakter.

Wat betekent VAAN lid zijn?

Dat betekent dat ik als arbeidsrecht advocaat ben aangesloten bij een specialisatievereniging voor Arbeidsrecht Advocaten in Nederland. VAAN is een kwaliteitskeurmerk. Om lid te kunnen worden is een vergaande specialisatie nodig in het arbeidsrecht en dien ik mijn kennis en kunde op pijl te houden.

Hoe vind ik de beste advocaat?

Hoe weet jij of de advocaat die jij inschakelt ook bij jou past? Welke advocaat moet jij kiezen? De volgende zaken zijn van belang bij het kiezen van een goede advocaat:

-prijs-kwaliteit verhouding

-complexiteit van de zaak en urgentie van de zaak

-deskundigheid

-ervaring

-referenties

-een klik

Deze punten kun je gerust bespreken met jouw advocaat en dan merk je vanzelf of jij de juiste advocaat hebt gevonden.

Kan mijn werkgever mij houden aan het relatiebeding?

Als je werkgever zich aan alle regels heeft gehouden voor een relatiebeding dan is het relatiebeding geldig. Als je dan het relatiebeding overtreedt, dan ben je een boete en/of schadevergoeding verschuldigd aan de werkgever. Een werkgever mag jou niet altijd houden aan het relatiebeding. Wil je ergens anders gaan werken? Ga dan eerst in gesprek over het relatiebeding.  Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Het is mogelijk aan de kantonrechter te vragen om het relatiebeding te veranderen of te vernietigen. De kantonrechter bepaalt dan wat redelijk is.

Hoe kan ik een WIA uitkering krijgen?

Een WIA-uitkering aanvragen moet je zelf doen bij het UWV. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet, om te voorkomen dat je een tijd geen inkomen hebt. De uitkering moet je dan ook ruim voor het einde van de eerste 2 jaren van ziekte aanvragen, uiterlijk na 1 jaar en 9 maanden. Je ontvangt een brief van het UWV WERKbedrijf met een datum tot wanneer je de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen.

Bestaat er recht op loon als er sprake is van een verslaving?

Als je ziek bent en jij je houdt aan de verzuimregels, heb je normaal gesproken recht op loon. Als verslaving gezien wordt als een ziekte, heb je normaal gesproken recht op loon. Er kunnen wel uitzonderingen zijn waarop dat recht vervalt.

Hoe hoog is het loon bij ziek zijn?

Je werkgever moet twee jaar lang het loon doorbetalen als je ziek bent. De hoogte van het loon tijdens ziek zijn is tenminste 70 % van je loon. Daaronder wordt dan verstaan het maximum dagloon. Het kan voorkomen dat in de arbeidsovereenkomst of CAO staat genoemd dat er wachtdagen gelden. Over die wachtdagen zou je dan geen loon krijgen. Van belang is dat jij je als werknemer houdt aan de regels die gelden bij ziek zijn. Die regels moeten redelijk zijn.

Verder is het zo dat het eerste jaar van ziek zijn het loon in ieder geval niet lager mag zijn dan het minimumloon.

Ik ben meerdere keren ziek geweest in een korte tijd. Hoe zit het met mijn loon?

Als je vaker ziek bent geweest achter elkaar en er zit steeds minder dan 4 weken tussen de verschillende ziekteperiodes, dan tel je dagen van de verschillende ziekteperiodes bij elkaar op, tot je aan de 104 weken komt. De tussenliggende periodes waarin je niet ziek was, tellen niet mee. Het maakt niet uit of het om dezelfde ziekte gaat of niet.

Wat betekent WIA?

De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten. Uitgangspunt van de WIA is dat je zoveel mogelijk werkt als je kunt. De WIA bestaat uit twee regelingen, de WGA en de IVA. De WGA is bedoeld voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel in staat zijn om te werken. De IVA is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is.

Wat is de cumulatiegrond bij ontslag?

Ontslag wordt mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende omstandigheden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Wat is er door de WAB veranderd?

  • Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;
  • Oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Er geldt een minimale oproeptermijn en er moet een aanbod komen voor vaste uren na twaalf maanden werken.
  • Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker een vast contract te geven door de lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract;
  • Is er een nieuwe ontslaggrond bijgekomen: de cumulatiegrond;
  • De transitievergoeding geldt vanaf de 1e werkdag;
  • Bij de ketenregeling geldt dat er 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar mogelijk zijn.

Wat betekent WAB?

WAB staat voor Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet geldt vanaf 1 januari 2020 en vervangt de WWZ (Wet Werk Zekerheid). Door de WAB zijn de regels rondom arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderd.

Heb je altijd een advocaat nodig voor ontslag?

In de meeste gevallen is het aan te raden wel een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in te schakelen als je te maken hebt met ontslag. De wet verandert regelmatig en is complex. Ook gelden er termijnen. Het is dan ook van belang dat jouw rechten als werknemer zoveel mogelijk worden veiliggesteld.

Hoe kan je worden ontslagen?

Ontslag kan op verschillende manieren. Het kan door afloop van een tijdelijk contract, een einde tijdens een proeftijd, door opzegging na verkregen toestemming van het UWV WERKbedrijf, door ontbinding via de kantonrechter, door een ontslag op staande voet of door een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Wat is WWZ?

WWZ staat voor de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet werd ingevoerd op 1 juli 2015. Minister Asscher wilde het ontslagrecht eerlijker, sneller en goedkoper maken. Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe arbeidswet, de WAB.

Wat is een CAO?

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een CAO is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden.  Een CAO bestaat uit afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak.

Wat is Mfn-registermediator?

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die voldoet aan de voorwaarden van de Mediators Federatie Nederland.  Dit is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediator die titel mogen voeren.

Wat is exit-mediation?

Als beide partijen er voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan kan er gekomen worden tot een exit-mediation.  Bij een exit-mediation spreken partijen samen af onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als jij kiest voor een gespecialiseerde arbeidsrecht mediator, dan kan deze op verzoek van beide partijen, ook duidelijkheid geven over de juridische consequenties van keuzes.

Wanneer is mediation mogelijk?

Mediation is mogelijk als jullie beiden tot een oplossing willen komen via mediation. Voor mediation geldt een inspanningsverplichting. Je zult ook zelf je best moeten doen om tot een oplossing te komen. Bij mediation gaat het er minder om wie juridisch gelijk heeft, maar wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Wat is een voordeel van mediation?

Een voordeel van mediation is dat de zaak vaak sneller is opgelost. Ook houdt je de oplossing in eigen hand. Verder blijft de relatie vaak beter omdat je niet tegen elkaar hoeft te gaan strijden bij de rechter. Het is dan ook vaak goedkoper dan bij een procedure waar je tegen elkaars standpunten strijdt.

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een neutrale derde deskundige.

Wat is de termijn voor hoger beroep?

Bij veel strafzaken kan je in hoger beroep komen tegen de uitspraak. De zaak wordt dan opnieuw behandeld bij het gerechtshof. Het hoger beroep moet binnen 14 dagen na de uitspraak zijn ingesteld. Het hoger beroep wordt ingesteld bij de griffie van de rechtbank. De advocaat kan ook hoger beroep instellen.

Wanneer is iemand schuldig?

De rechter kan iemand schuldig verklaren aan een strafbaar feit als er voldoende wettig en overtuigend bewijs is.

Wat betekent verminderde toerekeningsvatbaarheid?

Ontoerekeningsvatbaarheid is een term die wordt gebruikt in het rechtssysteem. In de wet staat dat niet strafbaar is degene die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend. Er bestaan verschillende gradaties van (on)toerekeningsvatbaarheid. Een deskundigenrapportage is steeds van belang.

Wat is een transactievoorstel?

Dat is een voorstel van het Openbaar Ministerie om de strafzaak zonder rechter af te handelen. Vaak stuurt het Openbaar Ministerie dan een brief met het voorstel om een geldboete te betalen. Je krijgt deze brief van het CJIB.  Als je akkoord gaat met het voorstel, hoef je niet naar de rechter. Als het Openbaar Ministerie jou een taak- of leerstraf wil aanbieden, dan krijg je meestal een uitnodiging voor een zogenaamde TOM-zitting. Je kunt dan een advocaat meenemen.

Is de uitspraak meteen?

Bij een politierechter zaak is de uitspraak normaal gesproken meteen aan het einde van de behandeling van de zaak op zitting. Bij een meervoudige strafkamer duurt het 14 dagen voordat de uitspraak wordt gedaan.

Vanaf welke leeftijd mag je een zitting bijwonen?

Wanneer je 12 jaar bent mag je een openbare strafzitting bijwonen. De rechter kan wel bepalen dat in bepaalde gevallen jongeren onder de 18 jaar niet of alleen onder begeleiding een strafzitting mogen bijwonen.

Is een strafzaak openbaar?

Ja, strafzaken zijn normaal gesproken openbaar. Dat geldt niet bij minderjarige verdachten. De openbaarheid van zittingen speelt een belangrijke rol binnen onze rechtsstaat.

Wat is een schorsing van de voorlopige hechtenis?

De bewaring en de gevangenhouding kan tussentijds worden beëindigd. Dat betekent dat de verdachte dan vrij komt. Bij een schorsing kunnen bepaalde voorwaarden worden opgelegd. Bij een opheffing van de voorlopige hechtenis kunnen geen voorwaarden worden opgelegd.

Wat is voorlopige hechtenis?

De voorlopige hechtenis bestaat uit twee delen. Het eerste deel heet de bewaring en duurt maximaal 14 dagen. De verdachte wordt dan overgebracht naar een huis van bewaring. Na de bewaring kan de rechtbank beslissen over de gevangenhouding. Dit duurt maximaal 90 dagen.

Wat is voorarrest?

Voorarrest is de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door de rechter inhoudelijk is beoordeeld.

Wat is een rechter-commissaris?

In strafzaken kan een rechter-commissaris in actie komen. Tijdens het vooronderzoek neemt de rechter-commissaris beslissingen en neemt hij verhoren af.

Bestaat er bij een ontslag met wederzijds goedvinden op grond van de wet een transitievergoeding?

Nee, dat is niet zo. Wel is het gebruik dat in ieder geval de transitievergoeding wordt betaald bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Het is in ieder geval niet automatisch dat deze vergoeding gekregen wordt.

Wat is het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een beёindigingsovereenkomst?

Een beёindigingsovereenkomst is gericht op de voorwaarden rondom het einde van de arbeidsovereenkomst en is meestal ook een vaststellingsovereenkomst. De term VSO wordt ook vaak gebruikt. Als de beëindigingsovereenkomst ook een vaststellingsovereenkomst is, dan staat dat benoemd in de overeenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst bij ontslag?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de werkgever en de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden en bindende afspraken maken onder welke voorwaarden dat gebeurt. Een ontslagprocedure bij de rechter of het UWV WERKbedrijf is dan niet meer nodig.

Waar moet ik op letten bij een beёindigingsovereenkomst?

Je bent niet verplicht mee te werken aan een beёindigingsovereenkomst. Daardoor is er meestal ruimte voor onderhandeling. Teken een vaststellingsovereenkomst dan ook niet direct, maar laat je eerst goed adviseren door een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat. Ik toets je aangeboden VSO op 30 punten tegen een vooraf vastgestelde prijs. We spreken er samen over op kantoor, telefonisch of met een video verbinding en binnen 48 uren heb je mijn bevindingen op schrift. Kijk bij VSO check.

Wat betekent ernstig nadeel in de Wet Zorg en Dwang?

Ernstig nadeel kan bestaan uit: -levensgevaar voor de cliënt of iemand anders; -ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders; – ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders; -ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand anders; -ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders; -bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt; – de situatie dat de cliënt met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept; -de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Wat regelt de Wet Zorg en Dwang?

De Wet Zorg en Dwang regelt verplichte zorg voor mensen met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking. Er wordt dan als het nodig is tegen de wil zorg verleend. Dit om te voorkomen dat iemand zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt. Het gaat dan om onvrijwillige zorg. In deze wet staat wanneer onvrijwillige zorg dan kan worden verleend en welke besluiten nodig zijn. Ook staat er in dat zorgvuldig onderzocht moet worden of alternatieven mogelijk zijn.

Kan verplichte zorg door de strafrechter worden opgelegd?

Ja dat kan. De wet geeft aan (art. 2.3 lid 1 Wfz) dat de rechter een zorgmachtiging kan afgeven als aan de criteria van de Wet Verplichte GGZ is voldaan. De rechter kan dat ambtshalve doen of na een verzoekschrift daartoe van de Officier van Justitie. De strafrechter kan dat bij een afzonderlijke beslissing doen, ook als er sprake is van een vrijspraak of als de verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

Hoe lang duurt de Zorgmachtiging?

De eerste keer dat een Zorgmachtiging wordt opgelegd kan dat voor een maximale termijn van 6 maanden. De termijn kan daarna verlengd worden naar 12 maanden en dan naar 24 maanden. De wet geeft dit in in art. 6:5 Wet Verplichte GGZ. Hoger beroep is niet mogelijk. Cassatie is wel mogelijk volgens de wet.

Is hoger beroep mogelijk tegen de Crisismaatregel?

Tegen de Crisismaatregel is beroep mogelijk. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de rechtbank binnen 3 weken na het opleggen van de Crisismaatregel. Tegen de voortzetting van de Crisismaatregel is geen hoger beroep mogelijk.

Hoe lang duurt de Crisismaatregel?

De Crisismaatregel duurt maximaal 3 dagen. De voortzetting van de Crisismaatregel duurt maximaal 3 weken.

Wat zijn de eisen voor het opleggen van een Crisismaatregel?

Er moet sprake zijn van een onmiddellijk dreigend ernstig nadeel. Ook moet er een ernstig vermoeden zijn dat het gedrag van een persoon als gevolg van een psychische stoornis dit dreigend ernstig nadeel veroorzaakt. Verder moet met de crisismaategel het ernstig nadeel kunnen worden weggenomen. Daarbij moet de crisissituatie dermate ernstig zijn dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. Ook moet er verzet zijn tegen verplichte zorg.

Kan ik post achterlaten op kantoor?

Ja dat kan. Doe de post dan in een gesloten enveloppe en zet mijn naam op de voorkant van de enveloppe. Je kunt de gesloten enveloppe dan in de brievenbus doen aan de Wijngaard 8 te Thorn. De brievenbus bevindt zich aan de linkerzijde naast de voordeur. Post kun je mij ook sturen naar mijn Postbus. Dan heb ik het normaal gesproken de volgende werkdag ontvangen.

Kan ik altijd binnenlopen op kantoor?

Bezoek is op afspraak. Dus eerst een afspraak met mij maken en dan pas een bezoek brengen aan kantoor. Ik ben ook veel onderweg naar rechtbanken en zittingen. Ook heb ik externe bezoeken. Ik werk dan ook alleen op afspraak voor een bezoek aan kantoor.

Waar kan ik parkeren?

Op deze website onderin de zwarte footer staat een icoontje bij Parkeren. Als je daar op klikt via je telefoon, dan wordt je automatisch via Google maps naar de dichts bijzijnde parkeerplaats gewezen. Deze parkeerplaats ligt schuin tegenover kantoor op de Wijngaard in Thorn. Het is de parkeerplaats voor vergunninghouders naast de kerk onder het boogje op de Wijngaard. Binnen krijg je een parkeerkaart van mij te leen.

Boek hier je afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.