Wanneer schakel je mijn hulp in?

Sinds 1 januari 2020 hebben we te maken met de nieuwe verplichte zorgwetten. De Wet Bopz is vervallen en in plaats daarvan hebben we te maken met de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, de Wet Zorg en Dwang en de Wet Forenische Zorg.

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wet Verplichte GGZ)  is een behandelwet. Wat verplichte zorg is staat opgenomen in de wet (art. 3:2 Wet Verplichte GGZ). Het kan gaan om toedienen van vocht, voeding of medicatie maar ook over insluiten of opnemen in een accommodatie.

De verplichte zorg heeft meerdere doelen die in de wet staan genoemd.

De genoemde doelen zijn: -afwenden van crisissituatie; -afwenden van enstig nadeel; -stabiliseren van de geestelijke gezondheid van betrokkene; -herstellen van de geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanog dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint;-stabiliseren of herstellen van de fysieke gezondheid van betrokkene in het geval dat diens gedrag als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel daarvoor.

Uitgangspunt in de wet is dat verplichte zorg een uiterste middel is. In de wet staat (art. 2.1 lid 2) dat verplichte zorg alleen als uiterste middel kan worden overwogen als er geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg zijn. De eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid spelen ook een belangrijke rol bij het toepassen van verplichte zorg.

Het is  mogelijk dat je te maken krijgt met een crisismaatregel, een voortzetting van de crisismaatregel of een zorgmachtiging.

De Wet Zorg en Dwang  is bedoeld voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Ook zij kunnen te maken krijgen met onvrijwillige zorg.

Voor hun zal een zorgplan opgesteld dienen te worden en zij krijgen te maken met een stappenplan.

De Wet Forenische Zorg ziet zorg als onderdeel bij een straf of maatregel. De bedoeling is de recidive (vrees voor herhaling van strafbare feiten) te verminderen. De indicatiestelling gebeurt door het NIFP. Het moet gaan om een psychiatrische aandoening of beperking, verslaving daaronder begrepen.

Als je te maken hebt met verplichte zorg, dan heb je in de meeste gevallen ook recht op rechtsbijstand van een advocaat. Vaak krijg je een toegevoegde advocaat via het systeem van gefinancierde rechtsbijstand.

Het is ook mogelijk dat je een advocaat naar keuze inschakelt.

Heb je vragen, neem dan gerust contact op.

Boek hier je Zorgwetten afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Eerst neem je contact met mij op. Wij bespreken jouw verhaal.
  2. Jij levert mij alle benodigde stukken aan. Die bestudeer ik.
  3. Wij maken een plan. Ik ga voor jou aan het werk.
  4. Een oplossing wordt bereikt. Een regeling of een uitspraak.
  5. Wij sluiten de zaak af.

Meer over