Vaststellingsovereenkomst en relatiebeding

Vaststellingsovereenkomst en relatiebeding

In een vaststellingsovereenkomst staat vaak een relatiebeding. Laat je vooraf adviseren door een arbeidsrecht advocaat om problemen achteraf te voorkomen.

Veel werknemers die te maken krijgen met ontslag, krijgen een voorstel door de werkgever aangeboden. Dat voorstel wordt dan vaak een vaststellingsovereenkomst (vso) genoemd.

In de vso staan afspraken die gemaakt worden om met wederzijds goedvinden te komen tot een einde van de arbeidsovereenkomst.

Een relatiebeding speelt daarbij regelmatig een rol.

Afwijken van dwingende recht

Van belang is te weten dat een vso iets anders is dan een gewone overeenkomst. Bij een vso kan afgeweken worden van het dwingende recht. Dat kan best grote gevolgen hebben voor de werknemer.

Relatiebeding in de vaststellingsovereenkomst

Dat bleek alweer in een recente uitspraak. Daar werd de werknemer gehouden aan een relatiebeding dat hij was overeenkomen in de vso.

Wat was er aan de hand?

Eerdere arbeidsovereenkomst

In de eerdere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stond een relatiebeding met een boetebeding. De arbeidsovereenkomst werd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.  Afgesproken was dat de voorwaarden en bedingen van toepassing bleven.

Fuseren

Vervolgens ging het bedrijf juridisch fuseren en kreeg de werknemer te maken met een andere werkgever. Opnieuw werd afgesproken dat alle voorwaarden en bedingen van toepassing bleven.

Reorganisatie

Er kwam een reorganisatie en de werkgever en werknemer sloten een beëindigings-overeenkomst die ook een vaststellingsovereenkomst was. Daarin was opgenomen dat het relatiebeding en het boetebeding uit de eerdere arbeidsovereenkomst van toepassing bleven.

In dienst bij concurrent

Daarna ging de werknemer in dienst bij de concurrent van de eerdere werkgever.

Geschil

De voormalige werkgever claimde -kort gezegd – dat het relatiebeding was overtreden en dat de werknemer geld moest betalen. Het kwam tot een procedure.

De werknemer stelde dat het relatiebeding nietig zou zijn en dat de ex werkgever er geen rechten aan kon ontlenen. De werkgever stelde dat de werknemer door in dienst te gaan bij de concurrent het relatiebeding had overtreden en hem geld moest betalen. De rechter moest er aan te pas komen om de knoop door te hakken.

De werknemer voerde allerlei verweren zoals dat de nieuwe werkgever geen contractspartij was bij de eerdere arbeidsovereenkomst, dat zij ook geen rechtsopvolger was van de oude werkgever en dat er sprake was van een nietig relatiebeding. Zo was er geen schriftelijke onderbouwing van het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang opgenomen.

De werknemer stelde dus bij de rechter dat er sprake was van een nietig relatiebeding.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat dit niet meer relevant is omdat de werknemer bij de vaststellingsovereenkomst opnieuw een relatiebeding is overeengekomen.

Van belang daarbij is dat de wet bepaalt dat een vaststellingsovereenkomst ook geldig is als deze in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht!

De rechter gaf aan dat de werknemer gebonden was aan het relatiebeding omdat hij het in de vso opnieuw was overeengekomen.

Geen handige zet werknemer

Dat was dus geen handige zet van de werknemer om akkoord te gaan met de betreffende vso. Immers, daardoor was hij gebonden aan het relatiebeding.

3 lessen die hieruit geleerd kunnen worden:

  • Als er sprake is van een nietig relatiebeding, kom het dan niet opnieuw overeen in de vaststellingsovereenkomst;
  • Laat je dus tijdig bijstaan door een gespecialiseerde arbeidsrecht-advocaat;
  • Heb je te maken met een wel rechtsgeldig relatiebeding; vraag dan om een lijst van (key) klanten tijdens de onderhandelingen rondom het einde van de arbeidsovereenkomst zodat afspraken gemaakt kunnen worden.

Bron: het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant van 14 september 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:4924, hier de link.

Vaststellingsovereenkomst check?

Heb je zelf te maken van een vaststellingsovereenkomst en wil je die graag door mij laten toetsen op 30 onderdelen? Dan kan je daarvoor hier een boeking doen.

Ik luister naar jouw verhaal, bestudeer de van belang zijnde documenten en binnen 48 uren heb je mijn bevindingen op schrift ontvangen. Je weet dan waar je staat en ik geef je ook tips hoe verder te gaan.