Onrechtmatige concurrentie

Voor wie komt het risico van een onjuist oordeel van de bedrijfsarts?

Als een werknemer zich ziek meldt, wordt normaal gesproken de bedrijfsarts ingeschakeld.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts beoordeelt dan of er sprake is van ziekte. Ook geeft hij advies over de voortgang.

Rechtspraak

In een zaak die bij de rechter kwam, speelde het volgende.

De werkgever doet een beroep op de bevindingen en het advies van de bedrijfsarts. Die oordeelde dat de werknemer arbeidsgeschikt was en benutbare mogelijkheden in het eigen werk had.

De werknemer werd gedurende zijn arbeidsongeschiktheid geconfronteerd met een bedrijfsarts en werkgever die zijn klachten in twijfel trokken.

Onder druk van aangekondigde maatregelen (dreiging met een loonstop en dreiging met een ontslag op staande voet) heeft de werknemer zich genoodzaakt gezien zijn werkzaamheden te hervatten en de door hem gestarte detox-behandeling te staken.

Oordeel bedrijfsarts buiten beschouwing

De kantonrechter laat de oordelen van de bedrijfsarts buiten beschouwing.

Zo had de verzekeringsarts van het UWV anders geoordeeld.

Ook is door het Regionaal Tuchtcollege als het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg geoordeeld over het handelen van de bedrijfsarts.

Daar werd geoordeeld dat de bedrijfsarts: op basis van onzorgvuldig onderzoek een advies heeft opgesteld;

ten onrechte informatie van andere artsen buiten beschouwing heeft gelaten;

en dat hij tot een onjuist, althans een onvoldoende gemotiveerd, oordeel over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer is gekomen.

De beslissing van het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg kan je hier lezen.

Billijke vergoeding

De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat de werkgever de re-integratieverplichtingen bij ziekte ernstig heeft veronachtzaamd.

Er werd een billijke vergoeding toegekend.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat werkgever en werknemer verantwoordelijk zijn voor de re-integratie en de consequenties van gebreken daarin dragen.

De werkgever is gehouden zorg te dragen voor passende re-integratiemaatregelen en zij dient zich als goed werkgever jegens haar arbeidsongeschikte werknemers te gedragen.

Als zij zich daarbij van een hulppersoon bedient, zoals hier de bedrijfsarts, en deze zich schuldig maakt aan klachtwaardig handelen, valt dit de werkgever aan te rekenen.

Het risico voor een onjuist of onvolledig advies van de bedrijfsarts ligt (nog steeds) bij de werkgever.

De werkgever kan zich eenvoudigweg niet verschuilen achter de adviezen van de bedrijfsarts.

Dat zij is afgegaan op een – achteraf bezien – onjuist oordeel van de bedrijfsarts komt voor haar rekening en risico.

Bron: de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 21 april 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:3129

Deze uitspraak kan je hier lezen.

Meer weten?

Heb jij zelf te maken met ziekte en een moeilijke situatie op je werk? Neem dan contact met mij op. Via mijn website www.advocaathouben.nl kan je 24/7 online een 10 min. gratis telefonisch afspraak met mij inplannen.

Heb je te maken met een (dreigend) ontslag of een vaststellingsovereenkomst, dan help ik jou graag verder.

Vaststellingsovereen-

komst check?

Heb je zelf te maken met een vaststellingsovereenkomst en wil je die graag door mij laten toetsen op 30 onderdelen? Dan kan je daarvoor hier een boeking doen.

Ik luister naar jouw verhaal, bestudeer de van belang zijnde documenten en binnen 48 uren heb je mijn bevindingen op schrift ontvangen. Je weet dan waar je staat en ik geef je ook tips hoe verder te gaan.