Ernstig nadeel kan bestaan uit: -levensgevaar voor de cliënt of iemand anders; -ernstig lichamelijk letsel voor de cliënt of iemand anders; – ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de cliënt of iemand anders; -ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang van de cliënt of iemand anders; -ernstig verstoorde ontwikkeling van de cliënt of iemand anders; -bedreiging van de veiligheid van de cliënt al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt; – de situatie dat de cliënt met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept; -de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.