Aangepaste NOW Regeling; wat is veranderd?

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de NOW regeling op drie punten is aangepast. Welke drie punten zijn het?

1) De berekening voor de hoogte van de subsidie in geval van een verzoek om toestemming voor een bedrijfseconomisch ontslag.

Toelichting:

De bedoeling van de NOW regeling is dat bedrijfseconomische ontslagen voorkomen worden.  Als een bedrijf toch een ontslagaanvraag indient bij het UWV, dan leidt dat tot een lager subsidiebedrag.

Kort en simpel gezegd, als de werkgever na 17 maart 2020 een verzoek om bedrijfseconomisch ontslag indient bij het UWV, dan wordt de subsidie verlaagd met een aangepaste formule.

De aangepaste formule is

D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9

Dat leg ik uit.

  • D staat voor het loon dat de werknemers, waarvoor een ontslagvergunning bij het UWV is aangevraagd na 17 maart 2020, verdienden in januari 2020 of indien geen gegevens beschikbaar zijn, november 2019;
  • Dat loon wordt vermeerderd met 50 %. Dat is wegens een schending van het beoogde commitment om geen ontslagaanvraag in te dienen;
  • Vervolgens wordt het bedrag vermenigvuldigd met 3 (de subsidie ziet immers op 3 maanden);
  • Vermeerderd met de opslag voor werkgeverslasten van 30 %;
  • En de factor 0.9 voor het percentage van de subsidieverlening.

Die uitkomst wordt op de subsidie in mindering gebracht.

2) De termijn voor de vaststelling van de subsidieaanvraag is gewijzigd van 22 weken naar 52 weken.

Toelichting:

De Minister geeft aan dat in de meeste gevallen binnen 22 weken tot een beslissing kan worden gekomen op het verzoek om vaststelling van de subsidie aanvraag. In een aantal gevallen zal er meer tijd nodig zijn voor controlewerkzaamheden. Er zullen risicogerichte controles plaatsvinden.

Welke aanvragen daarmee bedoeld worden staat niet in de brief van de Minister genoemd.

3) Werkgevers met een buitenlands rekeningnummer krijgen de mogelijkheid binnen 4 weken een Nederlands rekeningnummer door te geven voor de betaling.

Toelichting:

Het is voor het UWV niet mogelijk om een subsidie aanvraag te behandelen waarin een buitenlands bankrekeningnummer is opgegeven.

EXTRA TOETS BIJ BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG PER 2 APRIL 2020

Verder geeft de Minister nog een toelichting op een ontslagaanvraag in relatie tot NOW. Dat is een belangrijke toelichting.

Bij een bedrijfseconomische ontslagaanvraag moet de werkgever aannemelijk maken dat een ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op NOW en waarom niet.

Toelichting: het doel van NOW is ontslag zoveel mogelijk te voorkomen. Het UWV krijgt de opdracht dit te toetsen bij de ontslagaanvraag.

Ontslagaanvragen tot 2 april 2020

Voor aangevraagde bedrijfseconomische ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen tot 2 april 2020 geldt het normale toetsingskader zoals dat is neergelegd in Boek 7 BW en de Ontslagregeling. De werkgever moet aannemelijk maken dat het ontslag noodzakelijk is wegens bedrijfseconomische omstandigheden en dat er geen andere voor de hand liggende mogelijkheden zijn.

LET OP:

Ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen die zijn ingediend van 18 maart tot en met 1 april 2020 en niet of niet tijdig zijn ingetrokken, hebben wél gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

Ontslagaanvragen vanaf 2 april 2020

Voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen ingediend vanaf 2 april 2020, geldt een extra eis. Dan moet de werkgever aannemelijk maken dat de NOW-subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende oplossing is. Het UWV toetst dit terughoudend (marginaal).

Tot slot

De wijzigingen hebben betrekking op alle aanvragen in het kader van NOW.

Het uiteindelijke subsidie bedrag kan dus om meerdere redenen verlaagd worden. Denk aan ingediende ontslagaanvragen maar ook wegens een uiteindelijk lagere loonsom, door bijvoorbeeld het minder inzetten van werknemers met flexibele contracten.  Verder kan het uiteindelijke daadwerkelijke omzetverlies anders zijn dan vooraf begroot wat tot een aanpassing leidt.

Over de NOW regeling schreef ik al eerder een blog. De NOW regeling is in werking getreden op 2 april 2020. Het loket van het UWV voor de aanvraag is vanaf gisteren 6 april 2020 9.00 uur geopend.

Al met al is het toch een tamelijk ingewikkelde berekening en uitleg van de Minister geworden. Van belang is dan ook dat er goed overlegd wordt met de accountant en de arbeidsrecht-advocaat voordat tot aanvraag van de NOW wordt overgegaan zodat de consequenties van beslissingen en de verdere gang van zaken duidelijk in kaart is gebracht.

Doe ik het NOW wel of doe ik het NOW niet, is dan ook een vraag die beter beantwoord kan worden door de aanpassingen van de regeling en uitleg van de Minister.