NOW-Tijdelijke Noodmaatregel

Deze regeling geldt voor werkgevers die personeel in dienst hebben en die meer dan 20 % omzetverlies voorzien. Deze bedrijven kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90 % van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Hoe bepaal je het omzetverlies?

Je deelt je totale omzet uit 2019 -gebaseerd op de jaarrekening – door vier. De uitkomst vergelijk je met de omzet in de periode maart-april-mei 2020. Je kunt ook een andere maand kiezen als startpunt voor het vergelijk in 2020. Hieronder leg ik dat verder uit.

De minister heeft op 31 maart 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Deze regeling is kort uitgelegd in een Kamerbrief op 31 maart 2020.

In het kort de belangrijkste onderdelen:

  • Het streven is dat de aanvraag voor subsidie in de loonkosten kan worden gedaan vanaf 6 april 2020;
  • De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening kan als volgt berekend worden:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

A staat voor het percentage van de te verwachten omzetdaling en B staat voor de totale loonsom van de werknemers (max EUR 9539 per maand per werknemer).

Als het UWV positief beslist, dan krijg je 80 % van het toegekende voorschot. Dat ontvang je in drie termijnen. Het eerste deel ontvang je naar verwachting binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

Enkele punten verder uitgelegd:

  • De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt maximaal 90 % van de loonsom over januari 2020;
  • Er moet sprake zijn van een verwachte omzetdaling van ten minste 20 % over een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020. Per loonheffingennummer kan een subsidie worden verleend over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020;
  • Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over een periode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Wel moet het steeds gaan om een aaneengesloten periode van 3 maanden. Bij de aanvraag moet deze keuze worden gemaakt.
  • Werkgevers mogen tijdens de NOW regeling geen ontslagaanvraag bij het UWV indienen wegens bedrijfseconomische redenen. Doen zij dit wel, dan wordt er een boete opgelegd. Er volgt dan een correctie op de loonsom. Dit geldt voor alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Hoe kan wel tot een einde worden gekomen van de arbeidsovereenkomst in de NOW- periode?

Een proeftijd ontslag in de NOW periode is wel toegestaan. Beëindigingen met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst blijven mogelijk. Ook een ontslag of een ontbinding aanvragen op andere gronden dan bedrijfseconomische gronden is nog steeds mogelijk tijdens de NOW periode. Verder kunnen tijdelijke arbeidscontracten niet worden verlengd. Wél wordt er een moreel appel gedaan op de werkgevers om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Een daling van de loonsom heeft gevolgen voor de uiteindelijke hoogte van de subsidie en leidt tot een correctie, zo geeft de regeling aan.

Hoe lang duurt de NOW regeling?

De NOW regeling geldt voor drie maanden. Het kan zijn dat er daarna nog een verlenging komt van drie maanden. Dat zal tegen die tijd bekeken gaan worden.

Is er een Ondernemingsraad (OR) of een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) in je onderneming?

Dan heb je een informatieverplichting. Is er geen OR of PVT, dan dien je de werknemers zelf op de hoogte te stellen van de aanvraag voor de subsidie.

Tip: betrek tijdig de accountant

Verder is nog van belang dat de accountant wordt betrokken. Immers, art 13 onder h van de Regeling geeft aan de werkgever na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling dient te overleggen met daarbij een accountantsverklaring van een accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep.