Je bent ziek. De bedrijfsarts heeft je al gesproken en een oordeel en advies gegeven. En daar ben jij het als werknemer niet mee eens. Wat dan? Is er een recht op een second opinion over het oordeel van de bedrijfsarts?

Allereerst, wanneer ben je ziek voor de wet? En wie beoordeelt dat eigenlijk?

Ziek ben je voor de wet als je je eigen werk niet kunt doen omdat je in verband met arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte daartoe verhinderd bent.

Art. 19 van de Ziektewet geeft aan dat de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg dient te zijn van ziekte.

De vraag of iemand wel of niet ziek is ten gevolge van ziekte is een beoordeling die plaats dient te vinden door de bedrijfsarts. Wat nu als de bedrijfsarts bijvoorbeeld van mening is dat er geen sprake is van ziekte op grond van de wet?

Welke mogelijkheden heb je als werknemer om tegen het oordeel van de bedrijfsarts op te komen?

UWV deskundigenoordeel

De meeste mensen weten wel dat het mogelijk is om een deskundigen oordeel aan te vragen bij het UWV. Zowel de werkgever als de werknemer kan bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Hier vind je informatie over het UWV deskundigenoordeel en kan je het meteen online aanvragen.

Recht op second opinion over oordeel bedrijfsarts?

Echter vanaf 2017 is er door een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit nog een andere mogelijkheid die kan worden ingezet: de second opinion. Dit is in de wet neergelegd in art. 14 lid 2 onder g Arbeidsomstandighedenwet en art. 2.14d Arbeidsomstandighedenbesluit.

De werknemer kan bij een geschil met zijn bedrijfsarts over de verzuimbegeleiding gratis een andere bedrijfsarts raadplegen. Daarnaast is er de mogelijkheid van het deskundigenoordeel bij het UWV.

Het recht van een second opinion is er gekomen omdat uit onderzoek was gebleken dat er nog wel eens zorgen waren over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van de werkgever.

De second opinion bestaat naast het deskundigenoordeel.

Recht van de werknemer

Als de werknemer twijfelt aan de juistheid van het gegeven advies van de bedrijfsarts, dan dient de werkgever er voor te zorgen dat de werknemer een andere bedrijfsarts kan raadplegen. De werkgever regelt dit normaal gesproken via een overeenkomst met de arbodienst.

Het verzoek om een second opinion kan alleen de werknemer doen. Een werkgever heeft dat recht niet. De bedrijfsarts is verplicht in te stemmen met het verzoek van de werknemer, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dat verzoek af te wijzen. Een voorbeeld van zwaarwegende argumenten is als een werknemer steeds opnieuw een second opinion aanvraagt.

Verschil deskundigenoordeel/ second opinion

Een deskundigenoordeel bij het UWV kan zowel door de werknemer als door de werkgever worden aangevraagd.

Als er een deskundigenoordeel aangevraagd wordt over de geschiktheid voor het eigen werk dan geldt een geschilvereiste. Dit betekent dat er tussen de werknemer en de werkgever een geschil moet zijn over de vraag of de werknemer al dan niet beperkingen heeft voor zijn eigen werk.

Voor andere typen deskundigenoordelen geldt het geschilvereiste niet. Als de werkgever bijvoorbeeld twijfels heeft of de werknemer wel voldoende doet aan re-integratie, dan kan de werkgever daar een deskundigenoordeel over aanvragen.

Voor het aanvragen van een deskundigenoordeel is het ook niet nodig dat er twijfels worden geuit over de bevindingen van de bedrijfsarts.

Een second opinion ziet op de bevindingen van de bedrijfsarts. Een second opinion kan ook gaan over de verzuimbegeleiding, de uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de consultatie van de bedrijfsarts.

Het aanvragen van een deskundigenoordeel kost geld, ook voor de werknemer. Het aanvragen van een second opinion is gratis. De kosten komen voor rekening van de werkgever (art. 44 Arbeidsomstandighedenwet).

Hoe gaat het dan in zijn werk?

Als een werknemer zijn twijfel heeft geuit over de bevindingen van de bedrijfsarts, dan dient de bedrijfsarts zo spoedig mogelijk een andere bedrijfsarts in te schakelen zodra de werknemer daarom verzoekt. Het is dus de eerste bedrijfsarts die een andere bedrijfsarts inschakelt. De bedrijfsarts die de second opinion zal doen, mag niet werkzaam zijn bij dezelfde arbodienst. Inmiddels is er een landelijke pool bedrijfsartsen second opinion.

De oorspronkelijk bedrijfsarts geeft na uitdrukkelijk verkregen toestemming van de werknemer de beschikbare relevante informatie aan de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert. Ook geeft de bedrijfsarts de relevante informatie over de omstandigheden in het bedrijf. Het advies van de tweede bedrijfsarts is een op zichzelf staand advies en is geen reactie op het advies van de eerste bedrijfsarts. Het tweede advies wordt naar de eerste bedrijfsarts doorgestuurd. Deze kan dan aangeven of hij het advies wel, gedeeltelijk of niet overneemt.

Een werknemer kan niet zelf een andere bedrijfsarts inschakelen. Doet hij dat wel, dan zijn de kosten voor eigen rekening van de werknemer.

Dreigt een procedure over de loonbetaling?

Als er een geschil is tussen de werknemer en werkgever  over de doorbetaling van het loon bij ziekte, dan is het overleggen van een deskundigenoordeel in beginsel verplicht (art. 7:629a en 7:658 BW). Dit deskundigenoordeel kan niet met een second opinion gelijk worden gesteld.

Wat is verder van belang te weten?

De aanvraag om een second opinion heeft geen opschortende werking. Dat betekent dat de werknemer in beginsel moet meewerken aan de bevindingen en het advies van de eerste bedrijfsarts.  De praktijk laat zien dat het wel snel gaat en een second opinion vaak binnen 2 weken is afgerond.

Conclusie

Ja, voor de werknemer is er dan ook een recht op een second opinion over het oordeel van de bedrijfsarts. Dat recht is er als er twijfel is bij de werknemer over de juistheid van beoordeling van de bedrijfsarts. Dat recht is niet oneindig. Er mag geen misbruik van worden gemaakt.

De werknemer kan het aanvragen bij de bedrijfsarts. Meestal is de uitkomst tamelijk snel bekend van de second opinion.

Het beste overleg je met je advocaat wat wijsheid is in jouw geval. Is dat het aanvragen van een second opinion of is het beter een deskundigenoordeel aan te vragen?

Tip: Overleg dat steeds met een arbeidsrecht advocaat.

Heb je nog vragen? Op mijn website vind je meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Mijn website via je hier.

Wil je een afspraak maken?

Via mijn website kan je online 24/7 een afspraak maken. Zo kan je een afspraak maken voor een gesprek van 45 minuten. Hier kan je een afspraak maken.

Een afspraak is mogelijk op kantoor met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Ook videobellen is mogelijk. Na de boeking ontvang je vanzelf een bevestiging in je mailbox.