SCHOTTENAANPAK EN ONDERTOEZICHTSTELLING

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Het ouderschap verandert meestal na een echtscheiding.

Soms loopt het helemaal niet goed. De kinderen kunnen dan onder toezicht worden gesteld. Dit beslist de rechter.  Soms wordt ook een schottenaanpak voorgesteld.

In deze blog hierover meer uitleg.

OUDERSCHAP NA ECHTSCHEIDING

In het algemeen wordt aangenomen dat coöperatief ouderschap het meeste voorkomt en ook de beste vorm van ouderschap is na een scheiding.

Coöperatief ouderschap wil zeggen dat er samenwerking en overleg plaatsvindt tussen de ouders ten behoeve van hun kind(eren).

Uit onderzoek blijkt dat in meer dan de helft van de scheidingszaken waarbij kinderen zijn betrokken, er sprake is van parallel ouderschap.

Parallel ouderschap betekent dat beide huishoudens geheel los van elkaar bestaan. Er is dan weinig of geen communicatie. Ook is er dan geen  of weinig emotionele betrokkenheid tussen de ouders. De ouder richt zich dan op zijn eigen thuissituatie en zijn eigen opvoeding.

De schottenaanpak is de meest intensieve vorm van parallel ouderschap. De ouders hebben dan geen enkele communicatie met elkaar. De jeugdbeschermer neemt de besluiten.

ECHTSCHEIDINGSSTRIJD

Sommige ouders komen zo ver in een scheidingsstrijd dat ze er zonder hulp niet meer uitkomen. Ook de kinderen krijgen dan te maken met de strijd van de ouders.

SCHOTTENAANPAK: MUUR TUSSEN OUDERS

Binnen de schottenaanpak wordt een denkbeeldige muur geplaatst tussen de ouders. Dit voor de duur van een vooraf vastgestelde periode.

Dit betekent onafhankelijk ouderschap in beide huishoudens met geen rechtstreekse communicatie of emotionele betrokkenheid tussen ouders. De ouders tekenen vooraf een overeenkomst.

ZODAT KIND ONBELAST CONTACT KAN HEBBEN

Bij complexe scheidingen kan de schottenaanpak worden ingezet. Het doel van de schottenaanpak is het mogelijk maken dat de kinderen onbelast contact kunnen hebben met hun beide ouders en het gezinssysteem van beide ouders.

JEUGDBESCHERMING NEEMT BESLISSINGEN

De betrokken jeugdbeschermer hakt knopen door en bepaalt welke besluiten genomen worden in het belang van het kind of de kinderen.

Wil je meer weten over de schottenaanpak? Klik dan hier.

Een schottenaanpak wordt gecombineerd met een ondertoezichtstelling. Daarover zal ik hieronder meer vertellen.

Wat is een ondertoezichtstelling?

Een ondertoezichtstelling (vaak genoemd “OTS”) is een jeugdbeschermingsmaatregel.

De minderjarige wordt dan onder toezicht gesteld van een gecertificeerde instelling.

De kinderrechter neemt deze beslissing.

DOEL OTS

Het doel van de OTS is om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico’s lopen. De maatregel is er op gericht de ouders te ondersteunen en te begeleiden.

De kinderrechter kan de OTS uitspreken als de belangen van het kind ernstig bedreigd worden.

Vaak wordt door de Raad voor de Kinderbescherming eerst een onderzoek ingesteld. Daarna wordt een verzoek OTS bij de kinderrechter ingediend.

De OTS wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde instelling. De daadwerkelijk uitvoering wordt gedaan door een gezinsvoogd.

AANPAK

De gezinsvoogd zal proberen een motiverende, oplossingsgerichte aanpak te hebben.

Heeft dit onvoldoende resultaat, dan kan de gezinsvoogd de ouders een schriftelijke aanwijzing geven. De ouders dienen dat op te volgen. Als de ouders het er niet mee eens zijn, kan opnieuw aan de kinderrechter worden gevraagd een beslissing te nemen.

DUUR OTS

De OTS duurt maximaal één jaar, maar kan telkens met één jaar worden verlengd. De gronden voor de OTS moeten dan nog steeds aanwezig zijn.

VOTS

Soms wordt een voorlopige ondertoezichtstellling (VOTS) uitgesproken. Dat kan zo zijn als de situatie zo acuut is dat niet langer kan worden afgewacht.

De VOTS kan maximaal 3 maanden duren. Binnen die termijn wordt dan een onderzoek gedaan en moet er een verzoek worden ingediend.

VOORWAARDEN OTS

De wet noemt in artikel 1:255 BW de volgende voorwaarden voor een ondertoezichtstelling. Daarin staat dat:

-een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en;

-ouders of de minderjarige de zorg die nodig is om die bedreiging op te heffen niet voldoende accepteren en;

-verwacht wordt dat ouders binnen een voor het kind aanvaardbare termijn hun opvoedingsverantwoordelijkheden zullen waarmaken;

Wil je de wet zelf nalezen, klik dan hier.

ONDERBOUWING OTS

De wet noemt uitdrukkelijk het criterium van een ernstige bedreiging.

Een OTS is een inbreuk op het recht van ouders hun kind naar eigen inzicht op te voeden, zoals dat gewaarborgd is in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

De concrete bedreigingen moeten dan ook duidelijk zijn en voldoende zijn aangetoond en onderbouwd.

SCHOTTENAANPAK EN CO-OUDERSCHAP

De schottenaanpak bij een ondertoezichtstelling kan goed werken.

In de rechtspraak is een uitspraak te lezen van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van december 2019 waarin de resultaten positief zijn.

Deze ouders is het gelukt om alsnog een co-ouderschap tot stand te brengen voor hun nog jonge kind. Zie hier de betreffende uitspraak.

GEVOLGEN VOOR GEZAMENLIJK GEZAG KAN

Als langdurig blijkt dat communicatie tussen de ouders niet mogelijk is, kan dit wel gevolgen hebben voor het gezag.

Hier kun je een uitspraak lezen waarbij de rechtbank het gezamenlijke gezag van de ouders beëindigde omdat enige vorm van overleg wel nodig is voor het gezamenlijk gezag. De moeder kreeg vervolgens alleen het gezag.

RUST EN HERSTEL

Kortom, de schottenaanpak bij een ondertoezichtstelling kan rust en ruimte geven aan de ouders en kinderen. Zij kunnen dan tot herstel komen en daarna -met hulp en begeleiding – een nieuw evenwicht vinden in het ouderschap.

Contact?

Heb je nog vragen of wil je graag een afspraak maken? Dat kan via mijn website via deze link.

Je kunt dan kiezen voor Geen Categorie, 1e afspraak 45 minuten en dan direct een afspraak maken in mijn agenda. De afspraak kan op kantoor maar kan ook telefonisch of via video overleg.