Kan je als werknemer verlof weer intrekken?

Deze vraag kreeg ik van een werknemer. Hij wilde zijn geplande verlof weer intrekken vanwege de Corona situatie. Op vakantie gaan kon toch niet en daarom wilde hij liever werken. Daar is begrip voor op te brengen. Zijn werkgever weigerde echter het geplande verlof weer in te trekken. De werkgever gaf aan dat de Corona situatie geen goede reden was voor het intrekken van het verlof.  De werknemer vroeg zich af of de werkgever dit zo kon bepalen.

Hoe zit het nou met het verlof en het intrekken van verlof? En wat nu te doen in deze Corona tijd?

En wat nu als de werkgever een ingepland verlof van de werknemer wil wijzigen. Kan dat?

Best een aantal vragen die ik in deze blog zal beantwoorden.

VAKANTIEDAGEN VASTSTELLEN

De wet zegt dat de werknemer aan de werkgever kan verzoeken om bepaalde dagen naar zijn wensen als vakantie op te nemen. Als de werkgever instemt met het verzoek, dan is de vakantie vastgesteld. Als de werkgever het er niet eens mee is, dan zal hij dat binnen twee weken na het verzoek schriftelijk moeten afwijzen met een onderbouwing. Vervolgens zal je dan op een ander moment vakantie opnemen.

WERKGEVER WIL VAKANTIEDAGEN INTREKKEN

De wet geeft de mogelijkheid aan de werkgever om – na overleg met de werknemer – een al vastgestelde vakantie te wijzigen. Er moet dan sprake zijn van gewichtige redenen.  Dat zijn redenen die leiden tot een bedrijfsstagnatie. Denk aan een situatie van een spoedopdracht of iemand in een belangrijke rol die plotseling ziek wordt waardoor een probleem voor het bedrijf ontstaat.

De Coronacrisis en de effecten daarvan op de organisatie kunnen ook een gewichtige reden zijn. Denk aan onderbezetting door ziekteverzuim of een grote vraag naar producten waardoor extra personeel nodig is zoals bijvoorbeeld in de zorg of bedrijven in de voedselketen.

Als er een tekort aan personeel is, dan kan de werkgever met jou als werknemer in overleg gaan om een vakantie te verplaatsen en het verlof intrekken. In de wet staat dat de schade die de werknemer dan heeft door de werkgever vergoed zou moeten worden. Die schadevergoeding bestaat uit tenminste annuleringskosten, voor zover die bij de werknemer in rekening worden gebracht.

WERKNEMER WIL VAKANTIEDAGEN INTREKKEN

Het intrekken van verlof voor de werknemer is niet letterlijk in de wet geregeld. Dat betekent dat de redelijkheid en billijkheid hier steeds een rol zullen spelen. Een aantal omstandigheden kunnen daarbij een rol spelen.

Denk aan: heeft de werkgever nu daadwerkelijk werk voor je en kan je nu daadwerkelijk werken?  Hoeveel verlofdagen heb je nog staan voor dit jaar? Zijn er later in het jaar nog voldoende mogelijkheden het verlof op te nemen? Gaat het om de wettelijke vakantiedagen of bovenwettelijke vakantiedagen? Welke redenen voert de werkgever aan?

Het antwoord op deze vragen zal van belang zijn om te bepalen wat redelijk is ten aanzien van het intrekken van een geplande vakantie.

De wet geeft aan dat de werkgever het verlof van de werknemer vaststelt volgens de wensen van de werknemer. Er is een uitzondering: als er aan de zijde van de werkgever gewichtige redenen zijn die zich daartegen verzetten. Gewichtige redenen zijn redenen die leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of een werkgever kan weigeren een gepland verlof in te trekken als de werknemer dat vraagt. Dat zal afhangen van de omstandigheden van ieder geval. Heb je verdere vragen over jouw concrete situatie, neem dan gerust contact met mij op.

TIP

Ga in overleg met elkaar als je verlofdagen wilt intrekken. Bekijk het verzoek vanuit elkaars belang over en weer en probeer samen een oplossing te vinden waarmee je allebei kunt leven. Van een goed werkgever mag verwacht worden dat hij in overleg gaat met de werknemer om na te gaan of er een vaststelling mogelijk is die zoveel mogelijk aan de wensen van de werknemer tegemoet kan komen. Als er sprake is van gewichtige redenen aan de zijde van de werkgever, dan is de situatie anders en zal de werknemer daar rekening mee moeten houden.

Kortom, de hoofdregel is dat de werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wens van de werknemer, tenzij zich daartegen gewichtige redenen verzetten. Voor op staat dat de werknemer in de gelegenheid moet zijn het minimum aantal vakantie dagen op te nemen om te herstellen. De wet geeft verder aan dat vakantie in dagen of uren kan worden verleend, dit met het oog op het combineren van arbeid en zorg. Dagen waarop de werknemer ziek is tijdens een vastgestelde vakantie gelden niet als vakantie, tenzij de werknemer daarmee instemt.

Mocht je nog meer willen lezen over de vakantieregeling in de wet, kijk dan naar art. 7: 634 BW t/m art. 7:645 BW. Of bij vragen, neem contact met mij op.