In art. 7: 629a lid 2 BW is geregeld dat de verplichting niet geldt, als de verhindering of de nakoming niet wordt betwist of als het overleggen van de verklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een kort geding procedure vanwege het spoedeisende karakter.