home

De Hoge Raad oordeelde onlangs in een arrest over de nawerking van cao-bepalingen. De centrale vraag was of met de inwerkingtreding van een nieuwe cao, de oude - nawerkende bepalingen - integraal eindigen of dat geoordeeld moet worden dat de oude bepalingen blijven nawerken voor zover de nieuwe cao minimumbepalingen kent. Bij de laatste opvatting heeft de Hoge Raad zich aangesloten. Gunstigere oude cao-bepalingen blijven dus geldig, ondanks een ingetreden nieuwe minimum-cao.

Bron: Hoge Raad 8 april 2011, 10/00405 

Koninging Beatrix en haar familie zullen op 30 april 2011 Thorn bezoeken. Ze zullen ook voor kantoor op de Wijngaard worden vermaakt door kinderen uit de gemeente Maasgouw. Het kantoor is op donderdag (28e) , vrijdag (29e) en zaterdag (30e) dan ook niet per auto bereikbaar. Afspraken zullen worden gemaakt op een andere passende locatie die dagen. Telefonisch ben ik gewoon bereikbaar. Ik wens u een feestelijke Koninginnedag!

Vanaf 1 juli 2011 kan er alleen nog in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning worden verstrekt aan werknemers van buiten de EU, Bulgarije en Roemenie. Het kabinet wil dat eerst mensen met een uitkering aan het werk gaan. Het aantal tewerkstellingsvergunningen is de laatste jaren flink gedaald. Het kabinet wil dat aantal nog verder terugdringen. Deze verandering is met name van belang voor werkgevers in de land- en tuinbouwsector waar veel sprake is van seizoensarbeid.

Het Advocatenblad van 8 april 2011 geeft de volgende informatie:
"Het recht op vrije advocaatkeuze voor iemand met een rechtsbijstandpolis beperkt zich niet tot procedures met verplichte procesvertegenwoordiging door advocaten. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam op 8 maart 2011 gezegd in een kort geding van een verzekerde tegen verzekeraar DAS. "
De voorzieningenrechter gaat uit van een ruimere uitleg van het Eschig-arrest van het Europese Hof van Justitie dan de uitleg van de minister van Veiligheid en Justitie. De zaak is verwezen naar de bodemrechter. Een positief bericht dus voor de velen die zijn aangesloten bij een rechtsbijstandverzekering en toch gebruik willen maken van een eigen advocaat. De zaak krijgt nog vervolg in een bodemprocedure en vanzelfsprekend zal dit op de voet worden gevolgd.

Na jarenlange discussie is de Verordening op de nummerherkenning afgelopen week aangenomen. De nummerherkenning moet ervoor zorgen dat gesprekken via de zogeheten geheimhoudersnummers automatisch worden herkend, zodat een eventuele tap direct wordt geblokkeerd. De verordening treedt in werking op 15 mei 2011. Dit betekent dus dat het vanaf dan niet meer mogelijk zou moeten zijn bij het tappen van lijnen als "bijvangst" de gesprekken tussen advocaten en clienten te ontvangen. Het aannemen van deze verordening is dan ook een goede zaak en betekent een waarborg voor de positie van de relatie tussen geheimhouder en de client.
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846