home

Een aantal wijzigingen op een rijtje:

Een belangrijke wijziging met ingang van 1 januari 2012 is dat het tijdstip van ontbinden van de gemeenschap wijzigt. Voor 1 januari 2012 was dat bij echtscheiding het geval als de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand wordt ingeschreven. Vanaf nu wordt de huwelijkse gemeenschap ontbonden op het moment waarop het echtscheidingsverzoek wordt ingediend. Door deze wijziging bestaat er niet langer een verschil tussen een afwikkeling van een verrekenbeding en die van de gemeenschap van goederen.

Verder is met ingang van 1 januari 2012 nog een belangrijke wijziging met betrekking tot vergoedingsvorderingen ingetreden. Wanneer vanaf 1 januari 2012 de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot uit privegelden betalingen doet, dan geldt bij het einde van het huwelijk niet langer de nominaliteitsleer, maar de beleggingsleer. De beleggingsleer geldt alleen voror vergoedingsrechten, die vanaf 1 januari 2012 zijn ontstaan. Er wordt dan dus rekening gehouden met waardevermeerdering of waardevermindering.

Ook is het vanaf 1 januari 2012 niet meer nodig om de rechtbank om goedkeuring te vragen voor het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk.

Verder moeten echtgenoten elkaar vanaf 1 januari 2012 desgevraagd informatie geven over het door hen gevoerde bestuur en over de stand van de goederen en schulden. Dit is voor de praktijk een goede verbetering.

Het kantoor is van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 december 2011 gesloten. Op maandag 2 januari 2012 is het kantoor weer bereikbaar en worden uw berichten beantwoord. Houben Advocaat en Mediator dankt u voor het vertrouwen in 2011 en wenst u een gelukkig en gezond 2012!
Is het controleren van de emails van de werknemer gerechtvaardigd en proportioneel?
Een werkgever heeft de zakelijke emails van de werknemer gecontroleerd. De werknemer stelt dat er sprake is van een onterechte inbreuk op zijn privacy. De werkgever verzoekt op grond van de inhoud van de emails om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt als volgt.
E-mailberichten vallen onder de bescherming van artikel 8 EVRM. De werkgever heeft zich niet op basis van een reglement toegang verschaft tot de mailbox van de werknemer. Dit betekent niet dat het in het geheel niet is toegestaan de e-mails van de werknemers te controleren, maar er worden wel extra eisen gesteld aan de vraag of sprake is van een gerechtvaardigd doel en of voldaan is aan de proportionaliteitseis. Omdat het in deze zaak ging om zakelijke e-mails en de vader van de werknemer betrokken was bij misstanden, is de inbreuk op de privacy van de werknemer gerechtvaardigd en proportioneel. De uitlatingen in de e-mails zijn onvoldoende voor een ontbinding wegens dringende reden. Daarbij wordt rekening gehouden met de duur van het dienstverband, het naar behoren functioneren en het feit dat werknemer kort voor zijn ontslag vader is geworden en kostwinnaar is van zijn jonge gezin. Wel wordt de arbeidsrelatie ontbonden wegens een verstoring van de arbeidsrelatie waarbij factor C op 0,75 wordt gesteld.

Bron: Kantonrechter Rotterdam 21 september 2011, LJN BU4848

De Hoge Raad heeft op 11 november 2011 een tweetal interessante uitspraken gedaan voor de arbeidsrecht-praktijk. De uitspraken zijn bekend onder de zaaknamen "De Rooyse Wissel" en "TNT". Volgens de Hoge Raad rust er geen algemene verzekeringsplicht op de werkgever ten aanzien van schade die zich voordoet in de uitoefening van de werkzaamheden. Verder heeft de Hoge Raad beslist dat zowel de medewerker van de TBS instelling die arbeidsongeschikt is geraakt na een handgemeen met een agressieve tbs'er als de TNT-bezorger die uitglijdt wegens gladheid, naast artikel 7:658 BW geen beroep kunnen doen op artikel 7:611 BW. Daarmee lijkt de Hoge Raad een breuk te hebben gezet met de steeds meer uitdijende aansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW. De Hoge Raad heeft in het TNT arrest duidelijk bepaald dat de verzekeringsplicht ex artikel 7:611 BW beperkt is tot verkeersongevallen.

Bron: Hoge Raad 11-11-2011, LJN BR5215 (TNT Post Productie BV/werkneemster) en Hoge Raad 11-11-2011, 10/04571 (De Rooyse Wissel/werknemer)

"Het Nieuwe Werken (HNW)" is elke vorm van werken waarbij de keuze van de werplek en werktijden in hoge mate afhankelijk is van de werknemer. Onder HNW wordt niet alleen het thuiswerken verstaan, maar ook het flexibel werken op andere plekken zoals bij een klant of buiten het bedrijf.

In opdracht van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een onderzoek uitgevoerd naar de verhouding tussen HNW en het Nederlandse arbeidsrecht. De conclusie is dat de huidige wetgeving HNW al mogelijk maakt. Om HNW nog toegankelijker te maken zullen de arboregels voor werkgevers worden versoepeld. De soepelere eisen golden al bij werknemers thuis, maar gaan vanaf 1 juli 2012 ook gelden voor werken op andere plekken buiten bedrijven.

Bron: Rapport "Het Nieuwe Werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving" (Ministerie van SZW)
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846