home

Op 16 mei jl. zijn in "De Telegraaf" een aantal samenvattingen geschreven over het uitgelekte Lenteakkoord. De Telegraaf schrijft onder meer over:

-een jaarlijkse verhoging van de AOW leeftijd vanaf 2013;
-aanpak van het ontslagrecht en de WW;
-de hoogte en de duur van de WW blijven ongewijzigd;
-de werkgever dient de eerste 6 maanden de WW-uitkering te betalen;
-verkorting van de ontslagprocedure bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd;
-stimulering van werk-naar werk via aanpassing van ontslagvergoeding;
-vanaf 2014 geldt de norm van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van een half jaarsalaris;
-btw verhoging naar 21 % vanaf oktober 2012;
-afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, het vergoeden van zakelijke reizen blijft onbelast;
-de woon-werkkilometers met de auto van de zaak of leaseauto's worden belast;  
 
Kortom, er staan de maatschappij grote veranderingen te wachten. Ook het arbeidsrecht zal een flinke aanpassing ondergaan. Vanzelfsprekend zal een en ander op de voet worden gevolgd.
 
     

Per 1 maart 2012 zijn er een aantal wijzigingen in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) doorgevoerd. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de praktijk van het ontslagrecht.
Welke verschillen gelden er per 1 maart 2012?
-als een werkgever het voornemen heeft om 20 werknemers of meer te ontslaan binnen een tijdvak van 3 maanden op bedrijfseconomische gronden, dan moet een melding volgen; vanaf 1 maart 2012 tellen de ontslagen met wederzijds goedvinden mee wat voorheen niet het geval was;
-het UWV neemt de ontslagaanvragen pas in behandeling als de werkgever een melding heeft gedaan en uit een schriftelijke verklaring van de werkgever blijkt dat de vakbonden en OR zijn geraadpleegd; let op: enige vorm van overleg is vereist, een enkele uitnodiging is onvoldoende;
-de maand wachttijd voor het in behandeling nemen van de ontslagaanvragen is vervallen;
Kortom, het is belangrijk goed in de gaten te houden hoeveel werknemer ontslagen worden binnen een bepaalde periode. Immers, de gevolgen voor de werkgever kunnen groot zijn. Als achteraf blijkt dat de WMCO niet is nageleefd, dan kunnen de werknemers de vernietiging van de opzegging of beeindiging met wederzijds goedvinden inroepen. Dit moet dan wel gebeuren binnen 6 maanden.     

In de praktijk deed zich het volgende voor. Een cliënte ging sporten en meldde zich aan bij de
sportschool. Vervolgens ging zij niet meer sporten. De sportschool vorderde contributiegelden op grond van het algemeen reglement.
Het kwam tot een procedure.
Uiteindelijk oordeelde de kantonrechter dat de sportschool zich moest houden aan de volgende tekst op haar website: “En het leuke is
dat wij een 4 weken tevredenheidsgarantie hebben. Daardoor kan je altijd 28
dagen proberen zonder dat je ergens aan vast zit.”
Verder gaf de kantonrechter aan dat de tegenstrijdigheid tussen het algemeen reglement en de tekst op de website in het voordeel van de cliënte moest worden uitgelegd.  De vordering van de sportschool werd afgewezenen de cliënte hoefde geen contributiegelden te betalen.

Heeft u iets soortgelijks meegemaakt? Neem dan contact op met mij!

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst studiekosten moeten terugbetalen. Vaak is deze teruggave gebaseerd op een tussen de werkgever en werknemer gesloten studiekosten-regeling. Zo was dat ook in een zaak die diende bij het Gerechtshof in Arnhem. De werknemer gaf aan het niet billijk te vinden een bedrag te moeten terugbetalen aan de werkgever. Het Gerechtshof bepaalde dat de werknemer toch een bedrag van euro 5.067 diende terug te betalen aan de werkgever. Daarbij kende het Gerechtshof gewicht toe aan de duidelijkheid van de terugbetalingsregeling, dat er geen sprake was van strijd met de geldende cao en dat de regeling een korte glijdende schaal vertoonde aldus dat de terugbetaling 2 jaren na de voltooiing van de opleiding eindigde. Het Gerechtshof gaf aan dat getoetst moet worden aan een streng criterium, te weten dat "naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het niet onaanvaardbaar is" dat terugvordering van de studiekosten volgt. Het beroep van de werknemer op het gelijkheidsbeginsel kon niet slagen.

Bron: Gerechtshof Arnhem 11 oktober 2011, 200.035.969

Met ingang van 1 januari 2012 is bij Houben Advocaat en Mediator de heer mr Nick Theunissen actief. Hij heeft zijn rechtenstudie afgerond en wil zich verdiepen in een mogelijke toekomstige carriere als advocaat. De heer Theunissen zal Houben ondersteunen bij het voorbereiden van zittingen, processtukken en is ook veelal aanwezig bij clientbesprekingen en overleggen.

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846