home

De kantonrechter oordeelt in deze zaak over de vraag of een bezorger voor Deliveroo die aansluitend aan zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als zzp'er voor Deliveroo gaat werken wel of geen werknemer is. Naar het oordeel van de kantonrechter is van werknemerschap geen sprake. Daarbij was volgens de kantonrechter van belang dat de bezorger bewust en in vrijheid heeft gekozen voor de huidige juridische constructie (geen arbeidsovereenkomst), hij niet verplicht was de werkzaamheden te verrichten (en dat regelmatig ook niet deed) en hij bovendien niet verplicht was de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.

Bron: Rechtbank Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:RBAMS:2018:5183

Het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers is als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. De regeling treedt in werking op 1 april 2020. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij het UWV. Compensatie voor de transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015-1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. Verder is er een beoogde maatregel om te komen tot een verlaging van de transitievergoeding per 1 januari 2020.

Hierbij informeren wij u dat kantoor gesloten is vanaf maandag 16 juli 2018 tot en met maandag 23 juli 2018. Mails worden in deze periode beperkt gelezen. Vanaf dinsdag 24 juli 2018 staan wij weer voor u klaar. Wij wensen u ook een fijne vakantie tijd.

Op 5 juli 2018 is het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. Op grond van de gewijzigde wettekst treedt de regeling in op 1 april 2020. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij het UWV. Compensatie van transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015-1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. De beoogde verlaging van de transitievergoeding per 1 januari 2020 op grond van de WAB strekt er mede toe dat de verwachte kosten van deze maatregel lager zullen uitvallen. De Eerste Kamer is nu aan zet.

In deze zaak ging het om een langdurig zieke werknemer die ontslagen werd en onmiddelijk weer werd benoemd in een aangepaste (kleinere) functie (omvang). Volgens de A-G van de Hoge Raad kan - anders dan het hof oordeelde - niet gesteld worden dat geen sprake is van ontslag, maar enkel van wijziging. Bij een ontslag is niet de gehele transitievergoeding verschuldigd, maar een gedeelte over de periode dat het dienstverband is geeindigd.

Bron: ECLI:NL:PHR:2018:416, conclusie A-G

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846