home

De werknemer weigert informatie of documenten te verstrekken over zijn strafzaak en de procedure over de voortgang van het strafrechtelijk traject. Door geen openheid van zaken te geven kan de werkgever hierdoor haar positie arbeidsrechtelijk ten opzichte van de werknemer niet bepalen. De gebeurtenissen hadden verband met de arbeidsovereenkomst. De rechter kwam tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond.

Bron: Rechtbank Rotterdam 12-09-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7645

De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de zorgplicht ex artikel 7:658 lid 1 BW zich ook strekt over een trap en trappenhuis in een door de werkgever gehuurd kantoorpand. De werkneemster had in deze zaak schade geleden, nadat zij in het trappenhuis van een door de werkgever gehuurd kantoorpand ten val is gekomen. De werkneemster verklaarde te zijn uitgegleden op het bordes en van de tweede trap naar beneden te zijn gevallen. De kantonrechter oordeelde dat vast is komen te staan dat de werkneemster een arbeidsongeval is overkomen en schade heeft opgelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden. Daarmee is de aansprakelijkheid in beginsel gegeven. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat zij haar zorgplicht is nagekomen. De zaak wordt daarvoor aangehouden.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2018, ECLI:NK:RBNHO:2018:7395

X accepteert de functie van technisch coordinator bij de (amateur)voetbalvereniging. X stuurt de vereniging daarop een concept overeenkomst. De voetbalvereniging reageert daarop dat zij nooit werkt met arbeidsovereenkomsten, maar met vrijwilligersovereenkomsten. Op een gegeven moment wordt de functie van X stopgezet, wegens een onwerkbare situatie. X stelt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en vordert loon.En met succes.

Bron: Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5779

De kantonrechter oordeelt in deze zaak over de vraag of een bezorger voor Deliveroo die aansluitend aan zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als zzp'er voor Deliveroo gaat werken wel of geen werknemer is. Naar het oordeel van de kantonrechter is van werknemerschap geen sprake. Daarbij was volgens de kantonrechter van belang dat de bezorger bewust en in vrijheid heeft gekozen voor de huidige juridische constructie (geen arbeidsovereenkomst), hij niet verplicht was de werkzaamheden te verrichten (en dat regelmatig ook niet deed) en hij bovendien niet verplicht was de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.

Bron: Rechtbank Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:RBAMS:2018:5183

Het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers is als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. De regeling treedt in werking op 1 april 2020. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij het UWV. Compensatie voor de transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015-1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. Verder is er een beoogde maatregel om te komen tot een verlaging van de transitievergoeding per 1 januari 2020.

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846