home

In deze zaak oordeelt de rechter over een ontbinding wegens wanprestatie. De werkneemster meldt zich stelselmatig ziek. De bedrijfsarts meent dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid door ziekte. De kantonrechter weegt mee dat de werkneemster een wsw-indicatie heeft, maar ook daar zijn grenzen aan hetgeen van een werkgever kan worden verwacht. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een transitievergoeding.

Bron: Rechtbank Limburg 24-10-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:10149

Een opzegging van de arbeidsovereenkomst een dag voor het einde van de proeftijd, nadat de werknemer een arbeidsongeval is overkomen en arbeidsongeschikt is geraakt, is geen verboden opzegging wegens chronische ziekte dan wel handicap of in strijd met het goed werkgeverschap. Naar het oordeel van de rechter is de werkgever er in geslaagd te bewijzen dat van een verboden onderscheid geen sprake is: vaststaat dat de werkgever na herstel van de werknemer bereid is hem weer in dienst te nemen voor zover er dan vacatures zijn. Dat aanbod is concreet en toereikend. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is geweest van een schending van het discriminatieverbod.

Bron: Rechtbank Limburg 27-09-2018, ECLI: NL:RBLIM:2018:9190

In deze zaak kwam onder meer bij een ontslag op staande voet de eis van onverwijldheid aan de orde. Op 15 januari 2018 kreeg de werkgever een melding van diefstal door een werknemer. De werkgever stelde de werknemer op 1 februari 2018 op non-actief.  Vervolgens schakelt de werkgever bedrijfsrecherche in. Op 17 mei 2018 geeft de werkgever een ontslag op staande voet wegens de diefstal. De rechter oordeelde dat dit nog tijdig en onverwijld was. De vorderingen van de werknemer werden afgewezen.

Bron: rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2018:7800

Een oproepkracht die structureel werkt, moet op gelijke wijze worden beloond als vaste krachten.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:5749

Een servicemedewerker van een tankstation werd op staande voet ontslagen wegens overtreding van een rookverbod. Het Hof verwerpt de alternatieve scenario's die de werknemer heeft aangedragen in het licht van de DNA-match en acht overtreding van het rookverbod bewezen. De kantonrechter heeft het ontslag terecht niet vernietigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8170

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846