home

De werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij een collega op de mond heeft gekust. Het ontslag is gerechtvaardigd. Gelet op de werkervaring van de werknemer had van hem verwacht mogen worden dat hij wist wat wel niet acceptabel gedrag is op de werkvloer. De werknemer had zich als begeleider bewust moeten zijn van de ongelijke verhouding.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2018:5652

De werknemer is deze zaak is een andere functie gaan verrichten. Dit betekent nog niet dat de werknemer welbewust heeft ingesteld met de andere functie en het daarbij behorende lagere loon.

Bron: Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2018:2168

In deze zaak staat de vraag centraal of de Hongaarse werknemers in dienst van Silo-Tank terecht aanspraak maken op Nederlandse arbeidsvoorwaarden op grond van de Rome-I verordening. Het hof had geoordeeld van niet en gaf aan dat Hongaars recht van toepassing was. De Hoge Raad geeft aan dat de klachten van de werknemers terecht zijn gesteld en dat het hof ten onrechte een aantal omstandigheden niet heeft meegewogen. De zaak is verwezen naar het hof Arhem-Leeuwarden.

Bron: Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2018:2165

Een werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor burn-out klachten. Ze geeft aan dat er sprake is geweest van een te hoge werkdruk en dat ze gevraagd heeft om meer afwisseling in haar werk. Ook geeft ze aan dat ze te snel op arbeidstherapeutische basis is gaan werken met als gevolg dat ze langdurig volledig arbeidsongeschikt is geworden. Ze doet een beroep op de omkeringsregel. Zowel de kantonrechter als het Hof wijzen de verzoeken van de werkneemster af. Haar stellingen zijn niet in rechte komen vast te staan en er is onvoldoende gesteld en onderbouwd. Kortom, aansprakelijk voor een burn out moet goed onderbouwd worden wil dat kans van slagen maken.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:4662

In deze zaak was het volgende aan de orde. Een werknemer valt van een ladder en heeft daar volgens de rechter niet de minimale voorzichtigheid in acht genomen die in de gegeven situatie was vereist. De werkgever heeft voldoende voldaan aan de op haar rustende zorgplicht. De aansprakelijkheid van de werkgever ex artikel 7:658 BW werd afgewezen.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 18-10-2018, 6663245 CV ECPL 18-886

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846