home

De Hoge Raad heeft een oordeel gegeven over het berekenen van het variabel loon bij de transitievergoeding bij een zieke werknemer. De Hoge Raad geeft aan dat (op grond van artikel 2 lid 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en arbeidsduur en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur) de vaststelling van de omvang van het variabele deel van het maandsalaris gebaseerd is op het gemiddelde van het variabele maandsalaris in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst is geeindigd. Een periode van ziekte, verlof of staking telt niet mee en dat daarvoor de zogenaamde "voorverlenging" van de referteperiode plaatsvindt. Omdat de werknemer door ziekte is uitgevallen in juni 2013, leidt dit er toe dat de referteperiode in beginsel loopt van juni 2012 tot en met mei 2013.

Bron: Hoge Raad 19-04-2019, ECLI:HR:2019:632

In deze zaak werd eindarresrt gewezen na bewijslevering. Het ging over een vordering tot betaling van overuren. De werkgever is niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs. De werkgever geefr onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat, uitgaande van de urenregistratie van de werknemer, het aantal uren volgens haar is.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2001

In deze zaak legt de werkgever het advies van de bedrijfsarts om te komen tot conflictoplossing naast zich neer. De werkgever richt zich op het einde van de arbeidsovereenkomst en verricht geen reintegratie inspanningen meer. De Centrale Raad van Beroep concludeert dat er terecht aan de werkgever een verhaalsanctie is opgelegd. 

Bron: CRVB 02-01-2019, ECLI:NL:CRVB:2019:4

In deze zaak geeft de kantonrechter aan dat het ziekenhuis zich als goed werkgever ervan had moeten vergeiwssen of de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer op de hoogte was van een alternatieve, financieel voordeligere optie van ziekmelden, in plaats van werkurenvermindering van 8 uur per week. Er werd aan de werknemer een schadevergoeding toegekend van EUR 50.000.

Bron: Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2018:10863

In deze zaak komt de rechter tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond. De werknemer heeft onvoldoende meegewerkt aan mediation en aan zijn re-integratie. Gelet op de weigerachtige houding en de gedragingen van de werknemer is er sprake van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 11-12-2018, nr 7292927

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846