home
De kantonrechter oordeelt in deze zaak over de vraag of de wettelijke vakantiedagen van de werknemer zijn vervallen op grond van artikel 7:640a BW. De burn-out legde de werkneemster ernstige beperkingen op. De omvang en de frequentie van de behandelingen lieten de werkneemster geen ruimte toe om vakantie te overwegen, laat staan te nemen. In 2016 betrof dit veelal behandeling/toezicht gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag. Dit leidt tot de conclusie dat de werkneemster voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat van haar redelijkerwijs niet gevraagd kon worden een deel van haar geneeskundige behandeling op te offeren voor een korte of langere vakantie.  Van verval van rechten kan onder deze omstandigheden geen sprake zijn, aldus de kantonrechter.

Bron: Rechtbank Limburg 6 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:11870
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846